Prawo pracy – czym jest?

Prawo pracy to specyficzna gałąź prawa, która co do zasady obejmuje swoim zakresem stosunki pomiędzy stronami stosunku pracy, czyli pracodawcą a pracownikiem, niemniej jednak poza głównym przedmiotem regulacji swoim zakresie obejmuje także m. in. układy i spory zbiorowe i indywidualne (rozpatrywania sporów o roszczenia ze stosunku pracy), odpowiedzialność a wykroczenia przeciwko prawom pracownika czy też zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Co więcej przepisy prawa pracy należy także stosować do osób nie będących pracownikami w rozumieniu kodeksowym, a także do osób wykonujących pracę nakładczą.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. 1998, Nr 21, poz. 94t.j. ze zm.) stanowi najważniejsze źródło prawa pracy, niemniej jednak wiele szczegółowych kwestii związanych z prawem pracowniczym zostało zawartych w innych ustawach oraz rozporządzeniach wykonawczych. Ponadto za źródło prawa pracy uznać także należy przepisy Unii Europejskiej. Pamiętać także należy, iż zgodnie z art. 300 Kodeksu pracy w sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.